Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Horcha Sp. z o.o. ul. Sadowa 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@horcha.pl
 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  • Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
  • W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
  • podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
  • kurierzy,
  • firma świadcząca usługi rachunkowe,
  • firma świadcząca usługi IT,
  • firma świadcząca usługi windykacyjne,
  • firma świadcząca usługi prawne,
  • firma świadcząca usługi teleinformatyczne,
  • dostawcy usług chmurowych,
  • dostawcy usług hostingowych,
  • dostawca płatności internetowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających 
z zawartej umowy.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.